RAS

Rasspecifik strategi

En ny RAS har arbetats fram och väntar just nu på godkännande från SKK/AK. När den nya RAS är antagen kommer den att publiceras här.

En rasspecifik strategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. Målet för aveln sätts av SKK:s avelspolicy, RAS beskriver strategin för att nå målet.

Den senaste versionen av SDPK:s RAS beslutades 2016. Den går att hitta här: Aktuell RAS

Utlåtande över RAS för Drentsche Patrijshond

Undertecknad har på uppdrag av SKK/AK granskat RAS för Drentsche Patrijshond.

År 2012 bildades en rasklubb, Svensk Drentsche Patrijshond Klubben SDPK. Ansvaret för RAS är delegerat av SKF, Specialklubb för kontinentala fågelhundar, till SDPK. Dokumentet är välskrivet och väl förankrat bland klubbens medlemmar och uppfödare. Rasen är numerärt liten i Sverige med endast 80 födda individer (2015). Då rasen är liten i Sverige är klubben mycket uppmärksam på att försöka bevara en genetisk variation inom rasen genom att hålla inavelsökningen låg.

Det är av stor vikt att varje enskild hundägare som avser att använda utländska avelsdjur är väl insatt i de utländska uppfödarnas mål resultat i avelsarbete, speciellt när det gäller jaktdugligheten. Utvecklingen av hälsoproblemen i rasens hemland och de övriga nordiska länderna bör följas noggrant. Antalet röntgade hundar är litet i Sverige, men HD frekvensen bör beaktas i det fortsatta avelsarbete då det förekommer hundar med D-höfter i hemlandet.

Lycka till med avelsarbetet
Knutby 15 mars 2016
Kjell Andersson

Similar Posts